Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató

MAGYAR E-KERESKEDELEM NAPJA RENDEZVÉNY

JEGYVÁSÁRLÁS

ÁLTATLÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve:  Ecommerce Hungary Egyesület Kisvállalati Tagozat

Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ormos.zoltan@ecommerce.hu
Adószám: 19307642-2-42
Bankszámlaszám: 50453331-10008652
Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék
Telefonszáma:+36209776829
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Intren Kft., 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. developer@intren.hu

1.Irányadó jog

A jelen ÁSZF-re és az alapul fekvő jogviszonyra a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)  (továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban: „Elker. tv.”) törvény.

Szolgáltató a Ptk. 6:85. § (2) alapján kizárja a Ptk. XVI. Fejezetében található rendelkezések alkalmazhatóságát az ÁSZF-re és az ÁSZF által szabályozott jogviszonyra az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével (Ptk. 6:84 § (1)).

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony alanyai csak a Szolgáltató, gazdálkodó szervezetek (jogi személyek vagy egyéni vállalkozók), illetve egyéb jogi személyek (pl. oktatási intézmények) lehetnek. Szolgáltató fogyasztók számára nem értékesíti a rendezvényen való részvétel lehetőségét.

 1. Részvételi jogosultság vásárlása

2.1  Felhasználó az ekernap.hu weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2  Felhasználó a vásárlás/rendezvényregisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlási űrlapon megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis és Szolgáltató jogosult a neki kifizetett ellenérték megtartása mellett a szerződésszegő félnek a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 1. 3. Megvásárolható szolgáltatások köre, 

3.1  A Magyar E-kereskedelem Napja rendezvényre (https:/ekernap.hu) szóló részvételi jogosultság (belépő) online rendelhető meg. Fogyasztók nem rendelhetnek részvételi jogosultságot, ezt kizárólag webshop üzemeltető vállalkozások (webshop tagi jegy) és webshopok részére szolgáltatást nyújtó vállalkozások és egyéb gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók  (normál jegy) tehetik meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, kivéve ha ettől eltérő egyértelmű jelzés (pl. bruttó ár) mást jelöl.

3.2  A weboldalon Szolgáltató a jegyvásárlási felületen részletesen feltünteti a rendezvényjegyek nevét, leírását.

 1. A részvételi jogosultság megvásárlásának folyamata

4.1  Felhasználó regisztráció nélkül végzi a vásárlást.

4.2  A rendezvényre a belépőket a “Jegy webshopoknak” vagy a „Normál jegy” gomb megnyomásával megjelenő űrlapon rendelheti meg, majd a vásárlási űrlapon alján módosíthatja a rendelni kívánt belépők számát.

4.3 A „Jegy webshopoknak” elnevezésű szolgáltatást kizárólag fogyasztóknak és/vagy gazdálkodó szervezeteknek online felületen kosaras értékesítés útján terméket házhozszállítás valamint átvevőpontos és/vagy csomagautomatás és/vagy személyes átvétel útján értékesítő webáruházat üzemeltető gazdálkodó szervezetek (zrt., nyrt,, kft., bt. vagy egyéni vállalkozók részére nyújtja.

4.4 Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy  a „Jegy webshopoknak” nyújtott szolgáltatást megvásárló jogi személy vagy egyéni vállalkozó megfelel a 4.3 pontban leírt feltételeknek és amennyiben az(ok) nem felel(nek) meg a a 4.3 pontban leírt feltételeknek, akkor a „Normál jegy” és a „Jegy webshopoknak”  szolgáltatás árkülönbözetét jogosult kiszámlázni díjbekérő formájában a kedvezményes „Jegy a webshopoknak” szolgáltatást tévesen megrendelő jegyvásárlónak, aki csak az árkülönbözet megfizetésével válik jogosulttá résztvenni a rendezvényen.

4.5 Amennyiben a 4.4 pontban körülírt árkülönbözetet nem szándékozik a jegyvásárló megfizetni és nem kíván részt venni a Magyar E-kereskedelem Napja rendezvényen, Szolgáltató 5900 Ft+ÁFA kezelési költség felszámítása mellett visszaállítja az eredeti állapotot.

4.6 A jegyvásárló a FIZETÉS gomb megnyomásával érkezik a SimplePay fizetési felületére, ahol bankkártyás fizetés és azonnali átutalás lehetséges, a SimplePay által biztosított keretek között.

A jegyvásárló adatainak megadásával és FIZETÉS gombra klikkeléssel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által tárolt egyes személyes adatait Szolgáltató továbbítja az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4.7   Fizetési módok

Online bankkártyás fizetés az OTP SimplePay fizetési rendszerén keresztül.

Átutalás: kivételes esetben emailben rendelhető részvételi jogosultság a Rendezvényre. Felhasználó a megrendelt belépők ellenértékét a Szolgáltató e-mailjében található bankszámlára 2 munkanapon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a rendezvényre történő belépésre.

Sikertelen bankkártyás fizetési kísérlet esetén a jegyvásárlást megkísérlő felhasználónak a megadott adatokkal megegyező adattartalommal díjbekérőt küldünk. A díjbekérő megfizetése után automatikusan küldi a szamlazz.hu rendszere az e-számlát.

4.8  Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.9  Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.10  A megrendelt belépőjegy(ek) számláját elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott e-mail címre.

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Időbeli hatály: 2016. március 14-től érvényes.

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület, mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Ecommerce Hungary ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Preambulum
  Az Ecommerce Hungary a www.ecommerce.hu honlapján információkat, cikkeket, előadásokat tesz közzé az Ecommerce Hungary tevékenysége vonatkozásában.
 2. Fogalmak
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Honlap: www.ecommerce.hu

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Az Ecommerce Hungary adatai, elérhetősége

Név: Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület

Székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Elnöke: Bőgel György

Nyilvántartási szám: 11.698

Adószám:18120402-2-41 | EU adószám: HU18120402 (adószám ellenőrzés)

Elektronikus levélcím: secretary@ecommerce.hu

Telefonszám: +3613124007

 1. Kezelt adatok

4.1. Ajánlatkérés során megadott adatok

Ajánlatkérésre a Honlapon feltüntetett jogi szolgáltatásokra vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett az adott ajánlatkérési űrlapon feltüntetett személyes adatait köteles megadni az Ecommerce Hungary részére.

4.2 Elektronikus levélcímek felhasználása

Az Ecommerce Hungary kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a 4.3. pontban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, az Ecommerce Hungary által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 1. Hírlevél

A Honlapon az Ecommerce Hungary lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével bármely Érintett elektronikus levelet kap és így nyomon követheti a Honlapon megtalálható szakcikkeket, híreket, nem szükséges keresgélni az oldalon.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az Érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Ecommerce Hungary részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Ecommerce Hungary további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

 1. Technikai adatok, cookie

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Ecommerce Hungary fér hozzá.

Az Ecommerce Hungary, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie.
 • Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
 • Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Adatkezelés célja

Az Ecommerce Hungary az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, – adott esetben – a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése.

Az Ecommerce Hungary a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Ecommerce Hungary az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató a jegyvásárlások teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót vehet igénybe:

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: ID&Trust Kft.

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: A GoodID QPass szolgáltatásával elektronikus jegyre mutató link kiküldése e-mailben.

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. / Infopark D ép.

Kapcsolattartó: Szabó Tamás

Telefonszám: +36 1 464 9560

E-mail: hello@goodid.net

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.goodid.net

Adatfeldolgozási technológia: Email kiküldés

Név: B-Payment Zrt.

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: A jegyrendeléshez szükséges online bankkártyás fizetés biztosítása (Borgun).

Székhely: 1132 Budapest, Váci u. 4.

Telefonszám: +36 1 793 6776

E-mail: info@b-payment.hu

Adatfeldolgozási technológia: bankkártyás fizetéshez szükséges tranzakció összeg, tranzakció azonosító átadása, és vásárlói e-mail cím átadása.

Az adatfeldolgozó Adatkezelési Szabályzata elérhető innen.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Ecommerce Hungary általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Érintett jogai

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ecommerce Hungary által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az Ecommerce Hungary az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ecommerce Hungary a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Ecommerce Hungary munkatársához fordulhat a secretary@ecommerce.hu megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Ecommerce Hungary – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.2. Az Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Ecommerce Hungary a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Ecommerce Hungary a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Ecommerce Hungary zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Ecommerce Hungary az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Ecommerce Hungary a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.4 Jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ecommerce Hungary-tól a személy adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Email: secretary@ecommerce.hu

Telefon: 06-1-312-40-07

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9..; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.